Zooterapie a social farming

Zooterapie a zážitkově vzdělávací programy na Koňském dvorci:

Naším hlavním programem jsou činnosti, které lze zahrnout pod ustálený pojem „aktivity za využití zvířat“.

Naší hlavní cílovou skupinou jsou děti, ohrožené sociálním vyloučením.

Farma disponuje několika koňmi, oslem, ovečkami a kozami, krávou. Ty žijí na asi čtyřech hektarech pastvin, výběhů ,zahrad a sadů. Klienti mají možnost zapojit se do celé řady aktivit za využití těchto zvířat, zvyklých na kontakt s dětmi , zkušených, neagresivních. Od pomazlení se, krmení, ošetřování, po jízdu na koni, zapřahání a turistiku s doprovodem povozu nebo osla apod. Jsme i přidruženým střediskem České hiporehabilitační společnosti. Na tyto zooterapeutické aktivity navazuje řada dalších terapeutických, vzdělávacích a zážitkových aktivit, které účinným způsobem rozvíjejí   pracovní návyky, vztah k přírodě, k tvorbě krajiny, pocit odpovědnosti za zvířata a zahrady, znalost tradičních postupů při zpracování výdobytků zemědělské produkce, společenskou pospojitost. Jedná se například o sklizeň ovoce a jeho zpracování, práce na zeleninové nebo bylinkové zahrádce a zpracování jejich produktů, péči o výběhy pro zvířata a pastviny a sady, komunitní programy v tábořišti a u ohně.

Naší hlavní cílovou skupinou jsou děti, ohrožené sociálním vyloučením. Po řadu let spolupracujeme s Dětským domovem v Mašťově, s Výchovným ústavem ve Pšově a se spolkem Fido dido, který k nám přiváží děti z dalších dětských domovů v Ústeckém kraji a z Nízkoprahových klubů. Mimo tuto hlavní cílovou skupinu máme i jisté zkušenosti  např. s mentálně postiženými, s postiženými důchodci, s nevidomými.

Naše práce s klienty probíhá nejčastěji jednou ze tří forem:

-Jednodenní (půldenní) návštěva s výběrem programu podle ročního období. Klienti se na chvilku zapojí do života a práce na  farmě, pod kvalifikovaným vedením se zúčastní „svého“ programu se zvířaty, pobyt zhodnotí při závěrečné komunitě, například u společného ohně. Děti většinou docházejí opakovaně, v rámci určitého cyklu (školní rok, léčebný program, farmářský kroužek)

-Několikadenní pobyt pořádáme pro skupinky do dvanácti dětí s doprovodem. K dispozici máme přírodní tábořiště s ohništěm a kotlíkem, ale i s moderním kuchyňským zázemím. K ubytování slouží jednoduchá srubová stavba, dole s jídelnou- společenskou prostorou, nahoře  s podkrovím pro nocleh. Delší pobyt umožňuje mnohem kreativněji využít potenciálu farmy a zanechat pozitivní stopu v našich klientech. Vždy se snažíme o to, aby se všichni návštěvníci, přiměřeně věku a schopnostem, zapojili do prací nezbytných pro chov zvířat a chod farmy, aby se podle chuti a svých schopností zapojili do přímých aktivit se zvířaty, například ošetřování a jízdy na koních, aby všichni měli možnost užít si volného času v klidném prostředí uprostřed přírody, například formou her, turistiky, posezení u táboráku.

-Výjezd se zvířaty  „za klienty“. Takové několikahodinové aktivity jsou zaměřené téměř výhradně na přímý kontakt se zvířaty. Výběr použitých zvířat měníme podle charakteru skupiny klientů. Tuto službu využívají nejčastěji školky nebo školy, ale i například domovy pro mentálně postižené.

Naše vize, za kterou jdeme:

Zooterapeutické středisko Koňského dvorce je podporováno sociálním podnikem „Dvorec Chmelištná“, který mimoto disponuje dvěma dílnami, kovárnou a zpracovnou zemědělských produktů (mlékárnou) a startovacím bytem pro zaměstnance. Dvorec Chmelištná  vytváří až dvě pracovní místa pro mladé lidi, kteří ukončili ústavní výchovu v dětském domově nebo ve výchovném ústavu.

Koňský dvorec Chmelištná  -z.s.,2017